kadry czym się zajmują

kadry czym się zajmują i infokalendarz kadrowo-księgowy 2020 Kalendarz dla kadrowych i księgowych z sektora prywatnego i publicznego. Przy każdym miesiącu zebrane zostały najważniejsze informacje kadrowe i księgowe na dany okres. Dodatkowo na pojedynczych, dziennych stronach kalendarium znajduje się przypomnienie najważniejszych zadań i terminów na dany dzień. W części merytory

Polecamy również:


kadry czym się zajmują i Rozliczanie wynagrodzeń pracowników w sposób zgodny z prawem nie jest proste. Dodatkowe trudności powstają w związku z częstymi zmianami przepisów, nowymi opiniami organów kontrolujących i niejednokrotnie odmiennymi interpretacjami., Dlatego w oparciu o liczne stanowiska instytucji państwowych oraz praktyczne rozwiązania ekspertów prawa pracy, Wydawnictwo C.H. Beck przygotowało podręczne, niezawodne i poparte licznymi przykładami źródło wiedzy w codziennej pracy działów kadrowo-płacowych., , Nabywając niniejszą książkę, otrzymują Państwo:, 15 kompleksowych opracowań na temat rachuby płac,, wiele praktycznych rozwiązań, procedur i przykładów obliczeń,, przykładowe listy płac,, zestawienia tabelaryczne składników wynagrodzeń w podstawie obliczania świadczeń ze stosunku pracy,, zbiór aktów prawnych związanych z tematyką wynagrodzeń., W najnowszym wydaniu książki uwzględniamy ważne zmiany prawne, orzeczenia sądów i stanowiska organów, m.in.:, , nowe reguły kalkulowania zaliczek podatkowych w 2020 r. w miesiącu, w którym dochód zatrudnionego przekracza próg podatkowy;, sposób prawidłowego rozliczania w 2020 r. wpłat do PPK;, zasady stosowania w 2020 r. nowego zwolnienia podatkowego „zerowy PIT";, zmiany w zakresie PIT obowiązujące od 1.10.2019 r.;, wyłączenie od 2020 r. dodatku stażowego z płacy minimalnej;, sposób ustalania w praktyce kwot wolnych od potrąceń w przypadku umów cywilnoprawnych;, opis nowego wzoru PIT-11;, podwyższenie od 1.9.2019 r. stawek procentowych wynagrodzenia pracowników młodocianych;, reguły rozliczania z podatku i składek ZUS świadczenia w postaci zapewnienia pracownikowi zakwaterowania;, podwyższenie od 2020 r. minimalnej stawki godzinowej przy umowach zlecenia i umów o świadczenie usług oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę (i związane z tym nowe stawki dodatku za godziny nocne, nowe kwoty wolne od potrąceń, minimalna podstawa zasiłku chorobowego itp.);, nowe wskaźniki na 2020 r., takie jak np. współczynnik ekwiwalentowy czy kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek ZUS w 2020 r., 6 najważniejszych zalet prezentowanej publikacji:, 1. Przykłady obliczeń krok po kroku, Wszystkie zagadnienia wzbogaciliśmy przykładami obliczeń, dzięki czemu prawidłowo ustalisz potrzebne kwoty., , 2. Gotowe schematy postępowania, Szybciej wykonasz swoje obowiązki, korzystając z gotowych schematów działania., , 3. Rozwiązania nietypowych problemów, Prezentujemy trudne problemy, których nie rozwiążesz przy użyciu programu płacowego., , 4. Stanowiska i interpretacje organów: MRPiPS, PIP, W jednym miejscu zebraliśmy wszystkie najważniejsze stanowiska urzędowe dotyczące rachuby płac., , 5. Wzory dokumentów płacowych, Przygotuj własne listy płac, pisma, oświadczenia, korzystając z gotowych wzorców., , 6. Zbiór aktów prawnych związanych z tematyką wynagrodzeń, Ujednolicone teksty ustaw i rozporządzeń na 2019 r. to sposób na szybkie znalezienie właściwej podstawy prawnej., , W tej książce znajdziesz tylko praktyczne informacje. Prezentujemy problemy zgłaszane przez czytelników, teorię ograniczając do minimum. Odpowiedzi poparte wskazówkami z praktyki i interpretacjami organów urzędowych oraz orzecznictwem pomogą Ci w sprawnym prowadzeniu rachuby płac., Dzięki niniejszej publikacji dowiedzą się Państwo:, , Jak w praktyce stosować zwolnienie z opodatkowania „zerowy PIT"?, W jaki sposób wyliczać zaliczki na podatek w 2020 r. w miesiącu, w którym dochód zatrudnionego przekracza próg podatkowy?, Kiedy powstaje przychód z tytułu wpłat do PPK finansowanych przez pracodawcę i jak te wpłaty prawidłowo rozliczać na liście płac?, Jak „zerowy PIT", wpłaty na PPK i zmiany podatkowe obowiązujące od 1.10.2019 r. wpływają na ustalanie kwot potrąceń z należności wypłacanych zatrudnionym osobom?, W jakim zakresie zmodyfikowano reguły dokonywania potrąceń z wynagrodzenia przysługującego w ramach umowy zlecenia i umów o podobnym charakterze?, Jakie są zasady stosowania kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50%?, Jak obliczyć kwotę netto niskiego wynagrodzenia pracownika?, Jak rozliczać popularne świadczenia pozapłacowe oferowane zatrudnionym osobom?, W jaki sposób obniżać składkę zdrowotną do wysokości zaliczki podatkowej przy dochodach z różnych źródeł?, Jakie są najważniejsze obowiązki przy zatrudnianiu osoby spoza Unii Europejskiej?, Jak rozliczać w zakresie składek ZUS i podatku pracownika oddelegowanego do pracy za granicą?, Jak obliczyć wynagrodzenie za część miesiąca?, Które składniki można wliczyć do minimalnego wynagrodzenia?, Czy za pracę w niedzielę należą się pracownikowi dwa dodatki?, Jaką procedurę zastosować w przypadku zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia?, Jaka jest różnica między ustalaniem wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu?, Które nagrody wliczamy do podstawy świadczeń chorobowych?, Jak potrącać zobowiązania alimentacyjne, komornicze i dobrowolne?, Czy ze świadczeń z ZFŚS można dokonywać potrąceń?, Jak powinno wyglądać ustalanie kwoty wolnej od potrąceń w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy w trakcie miesiąca?, W jaki sposób kalkulować pracownikowi wynagrodzenie za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy?, Jak liczyć wynagrodzenie w miesiącu, w którym pracownik odbiera nadgodziny?, Jak prawidłowo rozliczyć wynagrodzenie pracownika, który w danym miesiącu miał zwolnienie lekarskie na wszystkie dni robocze z wyjątkiem wolnych weekendów?, Czy pomniejszać pensję, gdy pracownik z powodu choroby przepracował tylko część miesiąca, ale jednocześnie wypracował obowiązujący go w tym miesiącu pełny wymiar czasu pracy?, Jak wyznaczać podstawę urlopową i ekwiwalentową w nietypowych sytuacjach?, Jakie są reguły ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia społecznego zleceniobiorców?, Jeżeli w Państwa pracy pojawią się pytania dotyczące m.in.:, , ustalania wynagrodzenia w nietypowych sytuacjach,, wyznaczania nowego terminu wypłaty,, rozliczania godzin nadliczbowych,, rekompensowania pracy w niedziele i święta,, wypłaty wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu,, rozliczania pracy w nocy,, wypłaty świadczeń chorobowych,, dokonywania potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków,, przekroczeń progu podatkowego i składek emerytalno-rentowych,, reguł wysyłania pracowników do pracy poza granicami Polski w ramach oddelegowania,