kadry i płace jaki kierunek studiow

kadry i płace jaki kierunek studiow i kadry i płace w jednostkach samorządowych 2020 Niniejsza publikacja kładzie nacisk na praktykę i rozwiązywanie rzeczywistych problemów kadrowo - płacowych w samorządach Stanowi cenne źródło wiedzy nie tylko dla pracowników kadr, ale dla wszystkich zatrudnionych w jednostkach samorządowych. Specyfika stosunku pracy samorządowców jest główn

Polecamy również:


kadry i płace jaki kierunek studiow i W drugiej części publikacji będącej przystępnym poradnikiem po zagadnieniach związanych z wynagrodzeniami za pracę omówiono kwestie dotyczące naliczania wynagrodzeń i rozliczania należności publicznoprawnych, dokonywania potrąceń i odliczeń z wynagrodzeń, rozliczania świadczeń przysługujących z ZFSŚ, rozliczania należności z tytułu podróży służbowych, rozliczania przychodów ze stosunków cywilnoprawnych a także rozliczania wynagrodzeń pracowników delegowanych do pracy w innym państwie oraz wynagrodzeń zatrudnianych przez polskie firmy cudzoziemców. Przy każdym zagadnieniu wskazano podstawę prawną, przywołano orzeczenia sądów dotyczące omawianej kwestii, a także związane z nią opinie GIP i Ministerstwa Finansów. Czytelnik znajdzie w opracowaniu także konkretne przykłady rozwiązań. W książce zawarto odpowiedzi m.in. na pytania:, jakie są zasady dokonywania potrąceń egzekucyjnych i nieegzekucyjnych z wynagrodzenia ze stosunku pracy, z przychodów uzyskanych z umów cywilnoprawnych i zasiłków;, jak należy ustalić kwotę wolną od potrąceń w przypadku zmiany wymiaru etatu w trakcie miesiąca;, czy w przypadku dokonywania potrąceń z przychodów uzyskanych z umów cywilnoprawnych obowiązuje kwota wolna od potraceń;, jak dokonywać potrąceń z innych świadczeń przysługujących ze stosunku pracy;, jakie zmiany nastąpiły w zakresie przepisów dotyczących grzywny za niedopełnienie obowiązków związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę;, czy diety przysługujące z tytułu podróży służbowych podlegają egzekucji w celu zaspokojenia roszczeń z tytułu alimentów;, jak pracodawca powinien postępować w przypadku zbiegu egzekucji;, jak rozliczać należności przysługujące z tytułu podróży służbowych;, jakie są zasady zmniejszania diet w przypadku zapewnienia posiłku w podróży krajowej i zagranicznej;, czy śniadanie w cenie noclegu, obiad z kontrahentem, posiłki profilaktyczne powodują zmniejszenie diety;, jak rozliczyć podróż krajową odbywaną przed podróżą zagraniczną;, jak rozliczyć zwrot kosztów wyżywienia w trakcie podróży służbowej przewyższający kwotę diety;, jak rozliczać podróże zleceniobiorców, członków zarządu, członków rady nadzorczej, udziałowców;, jakie kursy walut należy stosować przy rozliczeniu kosztów delegacji;, jak rozliczać podatkowo świadczenia, które pracownik i członkowie jego rodziny uzyskują z ZFSŚ;, jakie czynności są kwalifikowane jako umowa o dzieło lub umowa zlecenia w orzecznictwie sądowym;, jakie są zasady rozliczania przychodów uzyskiwanych z umów cywilnoprawnych;, jakie są zasady ustalania podstawy zasiłku zleceniobiorcy, który stał się niezdolny do pracy przed upływem 12 kalendarzowych miesięcy nieprzerwanego ubezpieczenia;, jak ustalić właściwe ustawodawstwa pracowników delegowanych;, jakie są zasady ustalania podstawy wymiaru składek pracowników delegowanych, dla których właściwe jest polskie ustawodawstwo;, jakie są zasady rozliczania przychodów delegowanego pracownika, gdy okres delegowania przekroczył 183 dni;, jakie są zasady rozliczania wynagrodzeń cudzoziemców uzyskujących przychody ze stosunku pracy i stosunku cywilnoprawnego;, jakie są zasady opodatkowania umów cywilnoprawnych zawartych z nierezydentami.

Umowy cywilnoprawne 2020 Żaro

Umowy cywilnoprawne 2020 Żaro Poradnik dla osób prawnych i fizycznych zawierających umowy zlecenia, agencyjne, o świadczeniu usług i o dzieło w świetle obowiązujących w 2018 roku przepisów z