kadry i płace jakie wykształcenie

kadry i płace jakie wykształcenie i Zatrudnianie niepełnosprawnych młodocianych i emerytów Poradnik Gazety Prawnej Zatrudnianie osób niepełnosprawnych, młodocianych czy też emerytów (rencistów) wiąże się nie tylko ze znajomością przepisów Kodeksu pracy ale także przepisów szczegółowych dedykowanych poszczególnym grupom pracowników. Trzeba także pamiętać, że wob

Polecamy również:


kadry i płace jakie wykształcenie i Wynagrodzenie pracownika może składać się z wielu elementów. Najczęściej są to: stały składnik – określany jako wynagrodzenie zasadnicze – oraz zmienne lub stałe dodatki albo premie. Są one różne u poszczególnych pracodawców, co często wynika ze specyfiki prowadzonej działalności. Ze względu na tę różnorodność, a także zdarzenia, które powodują utratę prawa do wynagrodzenia i zastępczo powstanie prawa do innych świadczeń, ustalanie pensji pracowniczej oraz innych świadczeń związanych z zatrudnieniem i w konsekwencji dokonywanie rozliczeń, w tym w zakresie składek ZUS i podatku, stwarza istotne problemy dla służb kadrowo-płacowych., , W książce szczegółowo wyjaśniono kwestie związane z obliczaniem wynagrodzenia za okresy nieobecności, m.in. z powodu urlopu wypoczynkowego, zwolnień okolicznościowych czy niezdolności do pracy z powodu choroby i macierzyństwa. Omówiono także zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Najtrudniejsze zagadnienia zostały zaprezentowane na przykładach., , Przedstawiono również zasady obliczania wynagrodzeń wynikające z nowych przepisów. Dotyczą one:, obliczania podatku i składek ZUS od wynagrodzeń po wejściu w życie od 1 sierpnia 2019 r. nowego zwolnienia dla osób do 26. roku życia,, dokonywania wpłat w ramach pracowniczych planów kapitałowych, których utworzenie jest obowiązkowe dla największych podmiotów od 1 lipca 2019 r.,, dokonywania wypłaty wynagrodzeń pracowniczych oraz potrąceń z pensji począwszy od 1 stycznia 2019 r., Publikacja zawiera m.in.:, wykaz dokumentów niezbędnych do sporządzenia listy płac,, przykładowe wzory list płac dla pracowników i rozliczeń ze zleceniobiorcami,, instrukcje obliczania wynagrodzenia za część miesiąca w przypadku nieobecności w pracy z różnych przyczyn,, instrukcję ustalania wysokości nieperiodycznych obowiązkowych składników wynagrodzenia,, zasady obliczania odpraw i odszkodowań ze stosunku pracy,, zestawienia tabelaryczne zawierające niezbędne wskaźniki.