kadry i płace po angielsku

kadry i płace po angielsku i Przepisy i zestawienia kadrowe Obowiązki pracodawcy wobec pracowników Zbiór przepisów prawa pracy przygotowany dla osób prowadzących sprawy pracownicze. Niniejsza książka to podręczny zbiór przepisów z zakresu prawa pracy, dzięki któremu osoby, którym powierzono prowadzenie spraw pracowniczych, będą mogły sprawdzić lub potwierdzić zgodnoś

Polecamy również:


kadry i płace po angielsku i Zatrudnianie i zwalnianie pracowników to działania, które podejmuje każdy pracodawca. Autorka książki o zwalnianiu o zatrudnianiu pracowników to specjalista z zakresu prawa pracy – w praktyczny sposób omawia warunki, jakie muszą zostać spełnione w procesie nawiązywania oraz rozwiązywania stosunku pracy, z uwzględnieniem nie tylko przepisów Kodeksu pracy, ale również przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) oraz nowych przepisów w zakresie prowadzenia akt osobowych. W komentarzu ze wzorami dokumentów wyjaśniono m.in.:,- jak prawidłowo sformułować ogłoszenie o pracę,,- co powinna zawierać umowa o pracę,,- jakie informacje muszą znaleźć się w skierowaniu na badania lekarskie,,- kiedy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę,,- jakie obowiązki związane z ochroną danych osobowych mają zastosowanie podczas zatrudniania pracownika,,- co może być przyczyną rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia,,- jakie są zasady prowadzenia akt osobowych – zmiany od 1 stycznia 2019 r.,, Komentarz ze wzorami dokumentów została wzbogacona wieloma praktycznymi przykładami, przepisami prawa oraz orzecznictwem sądowym. Dodatkowo książkę uzupełniono wzorami przydatnych dokumentów – znalazły się tu m.in. umowa o pracę, informacja o warunkach zatrudnienia, zgoda pracownika na przetwarzanie danych osobowych, skierowanie na badania lekarskie, wniosek o sprostowanie świadectwa pracy. Wszystkie wzory dokumentów w edytowalnym formacie (MS Word) zawarto w suplemencie elektronicznym. Plik suplementu można pobrać przez Internet, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows. Spis zawartości suplementu elektronicznego:, Dokumenty związane z ubieganiem się pracownika o zatrudnienie – A, Dokumenty związane z ubieganiem się pracownika o zatrudnienie, Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, Przedwstępna umowa o pracę, Skierowanie na badania lekarskie, Dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia – B, Dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia, Umowa o pracę, Kwestionariusz osobowy dla pracownika, Zawiadomienie okręgowego inspektoratu pracy, Oświadczenie pracodawcy jako administratora danych osobowych pracownika, Oświadczenie pracownika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, Informacja o warunkach zatrudnienia, Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z zakresem obowiązków, Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z obowiązującymi u pracodawcy zasadami pracy, Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z zagrożeniami i ryzykiem zawodowym, Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi równego traktowania w zatrudnieniu, Oświadczenie pracodawcy o zastosowaniu monitoringu wizyjnego, Informacja dla pracownika o sposobie wypłaty wynagrodzenia, Informacja o nietworzeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, Oświadczenie pracownika dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, Dokumenty związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy – C, Dokumenty związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, Porozumienie stron w sprawie rozwiązania umowy o pracę, Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia, Świadectwo pracy, Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy, Dokumenty związane z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej – D, Dokumenty związane z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej

Dokumentacja pracownicza 2020 Oddk

Dokumentacja pracownicza 2020 Oddk Książka obejmuje m.in. umowy, wnioski, regulaminy wykorzystywane na wszystkich etapach świadczenia pracy. Ponadto zawiera 290 wzorów dokumentów z instruktażow